THÔNG BÁO
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây cũng như chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào hoặc trang web này. Nếu nghi ngờ, vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp.
Đây là hoặc sẽ hình thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Ngân hàng Ấn Độ, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ("Ngân hàng") thiết lập các điều khoản và điều kiện theo đó trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào có thể được sử dụng. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.
Nếu bạn không chấp nhận các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, Vui lòng không truy cập trang web này và không sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
CHI TIẾT NGÂN HÀNG
BANK OF INDIA được thành lập tại Ấn Độ với Văn phòng chính tại STAR HOUSE
C - 5, Khối "G", Khu phức hợp Bandra Kurla, Bandra (Đông), Mumbai 400 051 Ấn Độ.


QUYỀN TÀI PHÁN VÀ HẠN CHẾ

Ngân hàng kiểm soát và duy trì trang web này từ Việt Nam. Các tài liệu và thông tin có trong phần này của trang web này, liên quan đến Việt Nam, được hướng đến và hạn chế đối với các cá nhân cư trú hoặc các tổ chức chỉ có địa điểm kinh doanh tại Việt Nam. Ngân hàng không tuyên bố rằng các tài liệu và thông tin trong tài liệu này là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm / khu vực pháp lý khác.

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ phải tuân theo thẩm quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam.


SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Trang web này không cấu thành một đề nghị hoặc chào mời từ phía Ngân hàng để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong đó cho bất kỳ người nào mà việc đưa ra đề nghị hoặc chào mời đó là bất hợp pháp hoặc khi luật pháp hoặc quy định địa phương không cho phép mua, đăng ký hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Nếu nghi ngờ, bạn nên kiểm tra với Cơ quan quản lý địa phương hoặc Cơ quan có thẩm quyền hoặc Cố vấn chuyên nghiệp trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào như vậy.
Bằng cách tiếp tục đọc thông tin này, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn không cư trú hoặc không đề xuất mua hoặc đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ khu vực tài phán nào bên ngoài Việt Nam. Nếu đây không phải là trường hợp, vui lòng nhấp vào nút "quay lại" trên trình duyệt của bạn.
Các sản phẩm và dịch vụ chỉ có sẵn ở một địa điểm cụ thể theo quyết định riêng của Ngân hàng hoặc công ty liên kết của Bank of India có liên quan, tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng lẻ mà chúng được cung cấp và các sản phẩm và dịch vụ đó có thể bị thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Đầy đủ các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các địa điểm. Phí, hoa hồng hoặc các khoản phí khác có thể áp dụng cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định - văn phòng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có thể cung cấp thông tin chi tiết.
Giao dịch với bất kỳ văn phòng nào của Bank of India bên ngoài Ấn Độ hoặc với bất kỳ công ty hoặc cộng sự nào khác của Bank of India Group bên ngoài Ấn Độ, không được bảo vệ bởi chế độ quản lý của Ấn Độ.

TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN

Các tài liệu và thông tin có trong trang web này không nên được coi là một đề nghị hoặc chào mời mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ở bất kỳ quốc gia nào cho bất kỳ người nào mà việc đưa ra đề nghị hoặc chào mời đó là bất hợp pháp. Đối với các tài liệu hoặc thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba bên ngoài nào hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, nó sẽ được Ngân hàng truyền lại trong quá trình kinh doanh thông thường cho bạn chỉ để cung cấp thông tin và tham khảo. Ngân hàng, cán bộ, nhân viên và đại lý của Ngân hàng không đưa ra, lựa chọn, thêm vào, sửa đổi hoặc thực hiện quyền kiểm soát đối với nội dung của Trang web này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nó cũng như không được coi là đã xác nhận tài liệu hoặc thông tin đó hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Các tài liệu, thông tin, nhãn hiệu và logo có trong hoặc hiển thị trên trang web này được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ theo luật hiện hành. Không một phần nào của các tài liệu, thông tin, nhãn hiệu và logo này có thể được sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Ngân hàng hoặc bên nợ các tài liệu, thông tin, nhãn hiệu và logo này.


Trong khi mọi sự cẩn thận đã được thực hiện trong việc chuẩn bị các tài liệu và thông tin có trong trang web này, các tài liệu và thông tin đó được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" mà không có đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, Rõ ràng, Ngụ ý HOẶC Theo luật định về Không vi phạm, Bảo mật, Chính xác, Độ tin cậy, Phù hợp cho một mục đích hoặc không có vi rút máy tính được đưa ra liên quan đến các tài liệu và thông tin đó.
Các tài liệu và thông tin có trong trang web này chỉ được cung cấp cho THÔNG TIN CHUNG và không nên được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định. Bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin nào nhận được qua trang web này không nên được dựa vào mà không tham khảo các nguồn thông tin chính hoặc chính xác hơn hoặc cập nhật hơn hoặc lời khuyên chuyên môn cụ thể. Bạn nên có được lời khuyên chuyên nghiệp như vậy khi thích hợp.
Dữ liệu địa lý, chính trị, kinh tế, thống kê, tài chính và tỷ giá hối đoái được trình bày trong một số trường hợp nhất định ở dạng gần đúng hoặc tóm tắt hoặc đơn giản hóa và có thể thay đổi theo thời gian. Sự phụ thuộc đã được các biên tập viên đặt vào một số dữ liệu nhất định như vậy thu được dữ liệu thống kê bên ngoài, mặc dù được cho là chính xác, trên thực tế có thể không chính xác. Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) từ hành động được thực hiện, hoặc không được thực hiện, bởi hoặc cho bạn hoặc bằng cách khác, dựa trên các tài liệu hoặc thông tin có trong trang web này. Đặc biệt, không có bảo đảm nào được đưa ra rằng bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc dữ liệu nào có trong trang web này là chính xác, đáng tin cậy hoặc cập nhật.
Ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) từ việc bạn sử dụng trang web này, bất kể phát sinh như thế nào, bao gồm bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ, nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếm khuyết, lỗi, sai sót hoặc không chính xác nào với trang web này, nội dung hoặc các dịch vụ liên quan của nó, hoặc do bất kỳ sự không có sẵn nào của trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ liên quan nào, trong đó các sự kiện đó phát sinh từ các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ngân hàng. Xin lưu ý rằng bất kỳ phần mềm nào được tải xuống từ trang web này đều do bạn tự chịu rủi ro và ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp), gây ra bất kỳ nguyên nhân nào, do bất kỳ vi rút máy tính, trojan horse, sâu, bom phần mềm hoặc các mục hoặc quy trình tương tự phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này, khi các sự kiện đó phát sinh từ các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ngân hàng.
Bất kỳ liên kết siêu văn bản nào từ trang web này tồn tại cho mục đích thông tin và chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại cụ thể, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) từ tính chính xác hoặc mặt khác của các tài liệu hoặc thông tin có trên các trang của các trang web đó hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các khiếm khuyết với các trang web đó được liên kết. Việc ngân hàng bao gồm các siêu liên kết không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với các tài liệu trên các trang web đó được liên kết.
Ngân hàng không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào từ trang web sẽ được gửi cho bạn hoặc nhận được bởi ngân hàng cũng như ngân hàng không đảm bảo quyền riêng tư và / hoặc bảo mật của e-mail trong quá trình truyền internet nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ngân hàng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) do không truyền được bất kỳ đường truyền Internet nào (bao gồm cả thư điện tử) từ trang web này hoặc bằng cách khác. Bồi thường
Theo đây, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Ngân hàng được bồi thường đầy đủ và hiệu quả đối với bất kỳ hành động, trách nhiệm pháp lý, chi phí, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, thủ tục tố tụng hoặc chi phí nào (bao gồm phí pháp lý, chi phí và chi phí trên cơ sở bồi thường đầy đủ) mà Ngân hàng phải gánh chịu hoặc phát sinh phát sinh từ hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến:

CHẤM DỨT

Ngân hàng có thể chấm dứt các điều khoản và điều kiện này, quyền truy cập của Quý khách vào trang web này và sử dụng các dịch vụ trực tuyến bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Quý khách.

SỰ SỬA ĐỔI

Ngân hàng có toàn quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo trước hoặc thông báo bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên trang web này và có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện theo thời gian mà theo đó trang web này được sử dụng với thông báo trước cho bạn. Nếu bạn tiếp tục truy cập vào trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào sau khi sửa đổi đó, bạn được coi là đã đồng ý bị ràng buộc bởi thông tin, tài liệu và điều khoản và điều kiện sửa đổi đó.


QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung của trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản, đồ họa, liên kết và âm thanh là bản quyền của BANK OF INDIA và không được sao chép, tải xuống, phân phối hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BANK OF INDIA.
"Bank of India", "BOI", là các nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Bank of India và không có sự cho phép hoặc giấy phép nào được cấp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bank of India. Tất cả các nhãn hiệu, tên và logo khác được sử dụng trên Trang web này liên quan đến các công ty trong Bank of India Group hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ là quyền sở hữu trí tuệ do các công ty trong Bank of India Group nắm giữ trừ khi có quy định khác. Liên quan đến bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn gửi cho Bank of India bằng cách sử dụng Trang web này, bạn cấp cho Bank of India giấy phép vĩnh viễn miễn phí bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới đối với thông tin hoặc tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào mà ngân hàng cho là bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sao chép, giao dịch, phân phối và xuất bản chúng, trừ khi bị hạn chế bởi luật hiện hành.
Bạn đồng ý rằng Bank of India sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với bạn về bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi đến nó bằng cách sử dụng Trang web này trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng trực tiếp riêng giữa bạn và Bank of India hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.
Bạn thừa nhận rằng nội dung của các điều khoản nêu trên sẽ không giới hạn bất kỳ điều khoản cụ thể nào được nêu trong các điều khoản và điều kiện riêng của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này.

BẢN QUYỀN © BANK OF INDIA 2012. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN.